REGULAMIN

korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Brzeszcze

§ 1

 1. Dzierżawcą tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Brzeszcze jest Biuro Turystyki Rodzinnej „CYKLISTA”.
 2. Siedziba BTR „CYKLISTA” znajduje się pod adresem: 32-625 Przecieszyn, ul. Wyzwolenia 35.

§ 2

 1. Na tablicach i słupach ogłoszeniowych mogą być wywieszane informacje od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, których forma i treść zostały przyjęte przez Dzierżawcę tablic i słupów ogłoszeniowych jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Osoby oraz jednostki, o których mowa w pkt. 1 ponoszą odpowiedzialność za treści zawarte na dostarczanych plakatach i ogłoszeniach.
 3. Zamieszczanie ogłoszeń i plakatów na tablicach i słupach ogłoszeniowych bez zgody Dzierżawcy jest zabronione.

§ 3

 1. Ogłoszenia do kolportażu są przyjmowane w siedzibie Dzierżawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 9 00 do 1700 .
 2. Przyjęte ogłoszenia będą rozklejane w poniedziałki, środy i piątki po godz. 1400.
 3. Ogłoszenia i plakaty będą wywieszane na wskazanych przez zleceniodawcę tablicach i słupach ogłoszeniowych na uzgodniony okres.
 4. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia ekspozycji dokonane przez osoby trzecie i trudne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, śnieg).

§ 4

Dzierżawca może odmówić wywieszenia ogłoszeń w przypadku:

 1. Braku miejsca na tablicach i słupach.
 2. Jeżeli przekazywane materiały będą zawierać treści powszechnie uważane za obraźliwe lub naruszające dobro osobiste innych osób.
 3. Nieuregulowanie w terminie opłaty za kolportaż ogłoszeń i plakatów.
 4. W innych uzasadnionych przypadkach.

§ 5

 1. Za umieszczenie plakatów i ogłoszeń na tablicach i słupach ogłoszeniowych Dzierżawca pobiera opłaty wg cennika:

wielkość plakatu cena: 1 dzień/1 plakat

mały plakat (rozmiar A4 i mniejszy) 1,00 zł (brutto)

średni plakat (rozmiar A3, B3) 1,20 zł (brutto)

duży plakat (rozmiar A2, B2, A1, B1, rozmiar niestandardowy) 1,50 zł (brutto)

 1. Dzierżawca ma prawo do udzielania rabatów.

za 10 dni -10 %, za 20 dni -20 %, za 30 dni -30 %

§ 6

Samowolne umieszczanie ogłoszeń na tablicach i słupach ogłoszeniowych bez zgody Dzierżawcy jest zabronione pod groźbą kary – art. 63a, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 1981r. Nr 12, poz. 114 z póź. zm.)

§ 7

Dzierżawca nie pobiera opłat za umieszczenie następujących plakatów i ogłoszeń:

 1. Informacje o imprezach organizowanych przez Urząd Gminy w Brzeszczach.
 2. Informacje urzędowe i obwieszczenia Urzędu Gminy w Brzeszczach.
 3. Informacje o charakterze charytatywnym.
 4. Nekrologi.

§ 8

Zasady korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych w czasie kampanii wyborczych określają odrębne uregulowania.